Ogólne

Walne Zgromadzenie 2024.06.22

Z A W I A D O M I E N I E

Zgodnie z § 31 ust. 1 Statutu, Zarząd zwołuje Walne Zgromadzenie SML-W „Mazowsze” w Ciechanowie, które odbędzie się w dniu 22 czerwca 2024 r. w hali sportowej Szkoły Podstawowej nr 7 przy ul. S.Czarnieckiego 40 w Ciechanowie. Początek zebrania godz. 1000.

Na Walne Zgromadzenie należy zabrać dowód osobisty.

PROJEKT PORZĄDKU OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA
 1. Otwarcie obrad przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
 2. Odczytanie listy pełnomocnictw.
 3. Wybór Prezydium Walnego Zgromadzenia.
 4. Podjecie uchwały w sprawie porządku obrad Walnego Zgromadzenia,
 5. Podjecie uchwały w sprawie Regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia SML-W „Mazowsze”
 6. Podjecie uchwały w sprawie przyjęcia protokołu z obrad Walnego Zgromadzenia SML-W „Mazowsze” z dnia 27 kwietnia 2023 r.
 7. Wybór Komisji: Mandatowo – Skrutacyjnej, Uchwał i Wniosków.
 8. Przedstawienie wybranych aspektów funkcjonowania Spółdzielni w latach 2022-2023 – postulaty i wnioski.
 9. Podjecie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni za 2023 rok.
 10. Podjecie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za okres od kwietnia 2023 r. do maja 2024 r.
 11. Przedstawienie wyników przeprowadzonej lustracji Spółdzielni za lata 2020-2022.
 12. Przedstawienie wniosku Rady Nadzorczej do Walnego Zgromadzenia w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego – bilansu Spółdzielni za 2023 rok oraz udzielenia absolutorium dla członków Zarządu;
 • głosowanie nad uchwałą dot. przyjęcia sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2023 r.
 • głosowanie nad uchwałami dot. absolutorium dla członków Zarządu.
 1. Podjecie uchwały w sprawie przeznaczenia kwoty nadwyżki bilansowej Spółdzielni za 2023 r.
 2. Czas dla Spółdzielców – dyskusja.
 3. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków podjętych uchwał
 4. Zamknięcie obrad.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni za 2023 r., sprawozdanie Rady Nadzorczej, bilans Spółdzielni za 2023 rok, Rachunek zysków i strat za 2023 r., analiza szczegółowa składników opłat za 2023 r., protokół z obrad Walnego Zgromadzenia z dnia 27.04.2023 r., projekt Regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia, druki pełnomocnictwa oraz projekty uchwał, które będą przedmiotem obrad zostaną wyłożone do wglądu w biurze Spółdzielni ul. Reutta 13 (pokój nr 4 ) poniedziałek – piątek w godz. 700 – 1500 od dnia 07.06.2024 r. oraz będą dostępne na stronie internetowej Spółdzielni: www.spoldzielniamazowsze.pl