RODO

Informacje i dane do kontaktów w sprawie danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa „Mazowsze” w Ciechanowie, ul. Jana Reutta 13, 06-400 Ciechanów.
Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych:
tel.: 23 672 31 46
adres e-mail: kodo@spoldzielniamazowsze.pl

Koordynator Ochrony Danych Osobowych, Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa „Mazowsze” w Ciechanowie, mająca siedzibę przy ul. Jana Reutta 13, 06-400 Ciechanów.

Informacje dotyczące przetwarzanych danych osobowych
Dane osobowe w są przetwarzane w Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej „Mazowsze” w Ciechanowie celu realizacji zrealizowania sprawy, w której Pan/Pani kontaktuje się z nami w ramach wykonywania działalności gospodarczej i zadań realizowanych przez Spółdzielnię,
Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest wyrażona zgoda na przetwarzanie danych osobowych, o której mowa w art. 6 ust. 1 lit. a RODO* oraz w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
Podanie danych osobowych jest konieczne do realizacji celu ich przetwarzania, a konsekwencją ich niepodania będzie niemożliwość realizacji sprawy.

Okres przetwarzania danych
Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do załatwienia Pani/Pana sprawy. Pani/Pana dane będziemy przechowywać do czasu załatwienia Pani/Pana sprawy i wygaśnięcia roszczeń z nią związanych. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres realizacji danego zadania związanego z Pana/Pani sprawą oraz zgodnie z przepisami dotyczącymi archiwizacji.

Źródła danych
Przetwarzane dane osobowe mogą być pozyskiwane od osoby, której dane dotyczą, a także ze źródeł publicznie dostępnych oraz od organów administracji państwowej, innych podmiotów i osób fizycznych zobowiązanych do przekazania danych osobowych.

Kategorie danych
Przetwarzane dane osobowe obejmują w szczególności imię i nazwisko oraz dane kontaktowe, a także inne dane osobowe niezbędne do realizacji ww. spraw/zadań.

Odbiorcy danych osobowych
Dane osobowe mogą być przekazywane do organów publicznych i urzędów państwowych lub innych podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa lub wykonujących zadania realizowane w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej. Dane osobowe są przekazywane do podmiotów przetwarzających dane w imieniu administratora danych osobowych, posiadających uprawnienia do ich przetwarzania.

Prawa osoby, której dane dotyczą
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania, ograniczenia ich przetwarzania, usunięcia, przeniesienia danych do innego administratora danych osobowych, wniesienia sprzeciwu, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo do  bycia powiadomionym o sprostowaniu lub usunięciu danych lub o ograniczonym ich przetwarzaniu prawo do tego, by nie podlegać profilowaniu, otrzymania ich kopii, wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w każdym czasie,
W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody, przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania w dowolnym momencie zgody na ich przetwarzanie, przy czym wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania.
Żądanie realizacji wyżej wymienionych praw proszę przesłać w formie pisemnej do administratora danych osobowych (adres podany na wstępie, z dopiskiem „Ochrona danych osobowych”).
Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego:
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa


*Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

Klauzula RODO