• Ogólne

    Walne Zgromadzenie 2024.06.22

    Z A W I A D O M I E N I E Zgodnie z § 31 ust. 1 Statutu, Zarząd zwołuje Walne Zgromadzenie SML-W „Mazowsze” w Ciechanowie, które odbędzie się w dniu 22 czerwca 2024 r. w hali sportowej Szkoły Podstawowej nr 7 przy ul. S.Czarnieckiego 40 w Ciechanowie. Początek zebrania godz. 1000. Na Walne Zgromadzenie należy zabrać dowód osobisty. PROJEKT PORZĄDKU OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni za 2023 r., sprawozdanie Rady Nadzorczej, bilans Spółdzielni za 2023 rok, Rachunek zysków i strat za 2023 r., analiza szczegółowa składników opłat za 2023 r., protokół z obrad Walnego Zgromadzenia z dnia 27.04.2023 r., projekt Regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia,…