Ogólne,  Przetargi

II przetarg na sprzedaż mieszkania

Zarząd SML-W „Mazowsze” w Ciechanowie ul. Jana Reutta 13 ogłasza ustny przetarg nieograniczony na zbycie prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego nr 28 położonego w Ciechanowie przy ul. Michała Bojanowskiego 8 wraz z udziałem w prawie własności działek gruntu oznaczonych w ewidencji gruntów numerami 1644/4; 1643/2.

Przedmiot przetargu: Prawo odrębnej własności lokalu mieszkalnego o powierzchni użytkowej 35,39 m2 wraz z udziałem w gruncie. Udział w nieruchomości wspólnej 2232/10000 części.

Opis nieruchomości: Lokal mieszkalny – położony na III piętrze budynku (ostatnia kondygnacja), wyposażony w instalacje sanitarne i elektryczne. Dla nieruchomości w skład, której wchodzą działki gruntu nr 1644/4; 1643/2 Sąd Rejonowy w Ciechanowie Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą Nr PL1C/00044086/8.

Cena wywoławcza:141 500,00 zł.

Wadium w kwocie 14 200,00 zł należy wpłacić do dnia 22.01.2024 r. na konto Spółdzielni:

PKO BP o/ Ciechanów 73 1020 1592 0000 2302 0011 5790

Lokal będzie udostępniony dla zainteresowanych w dniu w dniu 18.01.2024 r. w godzinach 10:00-12:00.

Termin i miejsce przetargu: 24.01.2024 r. godz. 10:00 pok. nr 2 ul. Jana Reutta 13 w Ciechanowie.

Ofertę przetargową według obowiązującego wzoru należy złożyć w Sekretariacie Spółdzielni ul. Jana Reutta 13 w terminie do dnia 23.01.2024 r. – wzór oferty można uzyskać na wniosek w biurze Spółdzielni lub na wskazany adres poczty elektronicznej.

Osoby stające do przetargu zobowiązane są do zapoznania się i przestrzegania postanowień zawartych w „Regulaminie przetargu o ustanowienie odrębnej własności lokalu w Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej „Mazowsze” w Ciechanowie stanowiącym Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 31/2023 Rady Nadzorczej z dnia 11.12.2023 r.

Uchylenie się osoby, której oferta została wybrana do zawarcia umowy sprzedaży skutkuje przepadkiem wadium.

Zarządowi Spółdzielni przysługuje prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.